EQIPD w Polsce

Nasza wizja

Proste i zrównoważone rozwiązania, które ułatwiają poprawę jakości danych bez wpływu na innowacje i swobodę badań.

Często omawiamy jakość danych badawczych dopiero po zaplanowaniu i zakończeniu badań (schemat po lewej) – co w wielu przypadkach skutkuje stratą czasu i zasobów.

Głównym celem EQIPD jest zapewnienie spełnienia wszystkich podstawowych wymagań jakościowych w trakcie opracowywania planu badań i przed jego wdrożeniem (schemat po prawej).

Aby osiągnąć te cele EQIPD opracował następujące rozwiązania:

 • system jakości badań przedklinicznych oraz pomoc przy jego wdrażaniu;
 • program wspierający zespoły badawcze od przygotowania propozycji nowego projektu do fazy jego realizacji;
 • cykl seminariów i warsztatów dla naukowców

Aby uzyskać ogólne wsparcie proszę skontaktować się z zespołem EQIPD lub z malgorzata.pietraszek@paasp.net w celu uzyskania pomocy w języku polskim oraz wsparcia projektów w Polsce.

O EQIPD

Konsorcjum EQIPD (ang. Enhancing Quality in Preclinical Data (EQIPD)) opracowało i promuje proste oraz solidne narzędzia, które zapewniają wysoką jakość danych nie wpływając na innowacje i swobodę badań.

Założone w roku 2017 konsorcjum EQIPD ściśle współpracuje z dużą grupą interesariuszy reprezentowanych przez instytucje naukowo-badawcze, wydawców, sponsorów, towarzystw i stowarzyszeń naukowych z prawie 110 organizacji z Europy i Ameryki Północnej.

Te strony internetowe zostały utworzone i są utrzymywane przez grupę zadaniową EQIPD, która jest również odpowiedzialna za promowanie i aktualizację systemu jakości EQIPD oraz usług z nim związanych.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych konsorcjum EQIPD.

Jakie korzyści płyną z uzyskania znaku jakości EQIPD?

Jest to niezależna ocena programu badawczego, która prowadzi do lepszego planowania testów i solidniejszych danych uzyskanych we własnym dziale badawczym;

Zwiększa zaufanie do danych generowanych przez partnera badawczego, usługodawcę lub grantobiorcę;

Ułatwia podejmowanie decyzji o przystąpieniu do programu badawczego, o wyborze partnerów badawczych lub usługodawców (ograniczanie ryzyka).

System Jakości EQIPD

Wsparty przez Inicjatywę Leków Innowacyjnych (ang. skrót IMI), EQIPD opracował nowatorski system jakości badań przedklinicznych, który może być stosowany zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Nasz system jakości zapewnia generowanie solidnych i wiarygodnych danych przedklinicznych, a jednocześnie nie stanowi niepotrzebnego obciążenia dla naukowców, co przyśpiesza wprowadzanie innowacji. System Jakości EQIPD dostosowany jest do wyjątkowych potrzeb w obszarach nieuregulowanych badań biomedycznych (np. w których System Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nie jest uważany za odpowiedni).

System jakości opracowany przez EQIPD zapewnia stabilne ramy dla długotrwałego utrzymania wysokich standardów badawczych. Nie jest to tylko zbiór wytycznych i instrukcji, ale raczej:

 • jest narzędziem do koordynowania i kierowania działaniami organizacji w celu osiągnięcia wymaganych celów z zakresu jakości oraz ciągłej poprawy skuteczności organizacji;
 • stanowi „zwierciadło”, którego naukowcy mogą używać do analizy procesów, które już są realizowane, jak również do zidentyfikowania obszarów badań, w których nadal istnieje możliwość zmiany i ulepszenia.

Zapraszamy również do odwiedzenia utworzonego w formie Wiki serwisu internetowego systemu jakości EQIPD. Jest to wspólny wysiłek zespołu EQIPD mający na celu tworzenie i udostępnianie informacji o najlepszych praktykach i narzędziach badawczych.

Znak jakości EQIPD

EQIPD oferuje jednostkom badawczym (laboratoriom, zespołom badawczym, instytutom itp) dwie różne możliwości uzyskania znaku jakości:

Opcja 1 (certyfikat Systemu Jakości)

pomyślne wdrożenie w pełni funkcjonalnego Systemu Jakości EQIPD jest oceniane przez zespół EQIPD, a następnie po pozytywnym zaopiniowaniu certyfikat zostaje przyznany na 3 lata.

Opcja 2 (certyfikat Zgodności z Celem)

reprezentuje elastyczne rozwiązanie oparte na potrzebach konkretnego projektu współpracy. Zespół EQIPD ocenia aktualne praktyki w zakresie jakości pod kątem zgodności z normami EQIPD. Przyznany certyfikat jest ważny przez jeden rok.

Wsparcie projektu

EQIPD wspiera organizacje, które opracowują nowe projekty lub wnioski o dofinansowanie i są zainteresowane przeprowadzeniem dodatkowych szkoleń, ocen i monitorowania jakości badań (na przykład jako oddzielny pakiet roboczy w ramach wniosków projektowych)

Wsparcie to jest podzielone na trzy części:

 • Część 1 – Ogólne szkolenie na temat dobrej praktyki w badaniach naukowych;
 • Część 2 – Wstępne oceny aktualnych praktyk w zakresie jakości, wsparcie w zakresie rygorystycznego planowania badań oraz w razie potrzeby wdrażanie praktycznych rozwiązań służących podnoszeniu jakości.
 • Część 3 – Wyrywkowe kontrole w celu sprawdzenia zgodności z planem badań i dobrymi praktykami badawczymi oraz pomoc w zarządzaniu krytycznymi wypadkami i błędami.

Dobra Praktyka w Badaniach Naukowych (ang. Good Research Practice)

EQIPD oferuje programy szkoleniowe w kilku formatach, od krótkich wykładów wprowadzających (2-4 godziny) po szkolenia i serie seminariów dla studentów, doktorantów, młodych badaczy i doświadczonych naukowców.

Program szkoleniowy obejmuje kluczowe aspekty jakości danych w badaniach biomedycznych:

 • Problem „odtwarzalności” wyników
 • Solidność a odtwarzalność
 • Źródła niezadowalającej wiarygodności danych
 • Projekt badania i moc statystyczna
 • Wartość predykcyjna dodatnia (ang. positive predictive value)
 • Znaczenie kontroli warunków eksperymentalnych
 • Generalizacja wyników badań
 • Kluczowe elementy dobrej praktyki badawczej
 • Zgłaszanie szczegółów metodologicznych
 • Zastosowanie standardów projektowania badań klinicznych w badaniach przedklinicznych
 • Potwierdzenie wyników badań w szerszym zakresie warunków
 • Prawidłowe raportowanie analizy statystycznej danych
 • Kultura tolerancji dla negatywnych wyników badan
 • Konsekwencje braku rygoru badawczego
 • Chcesz wiedzieć więcej?

  KONTAKT